Author Karen Konkoly

Karen Konkoly, '17, is a writer for the Brown and White.